Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

Giao lưu với Cô Bác trong Tổ chức DUACT Hoa Kỳ

Hay tin các Cô Bác trong Tổ chức DUACT có chuyến thăm Hội khuyến học Hương Mỹ, một số thành viên nhóm Chung Sức đã về Hương Mỹ tham gia cùng với Hội KH
Tập hợp tài nhà Bác Năm để chuẩn bị đón khách